داروسازان ماد

جولای 4, 2021

Slide Slide Slide Lorem ipsum dolor
sit amet consectetur
adipis colore
MODERN & WARM A touch of luxury
and warmth for your
living space

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازان ماد

جولای 24, 2021

برگ پذیره نویسی سهام شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص)

جولای 10, 2021

وکالتنامه جهت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازان ماد

جولای 4, 2021

Slide Slide Slide Lorem ipsum dolor
sit amet consectetur
adipis colore
MODERN & WARM A touch of luxury
and warmth for your
living space

آگهی عرضه سهام شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص)

جولای 4, 2021
آگهی دعوت سهامداران

آگهی دعوت سهامداران محترم جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/28

نوامبر 28, 2020

آگهی تمدید پذیره نویسی و افزایش سرمایه شرکت داروسازان ماد.

بدینوسیله از سهامداران محترم دعوت می‌شود پیش از اتمام مهلت پذیره نویسی به خرید سهام اقدام فرمایند.
سپتامبر 9, 2020

آگهی پذیره نویسی و افزایش سرمایه شرکت داروسازان ماد

آگهی پذیره نویسی و افزایش سرمایه شرکت داروسازان ماد به شماره ثبت 66257 و شناسه ملی 101101112247 شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص) با سرمایه ثبت شده […]
سپتامبر 9, 2020

صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 21/05/1399 شركت داروسازان ماد(سهامي خاص)

به نام خدا صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  21/05/1399  شركت داروسازان ماد(سهامي خاص)  به شماره ثبت: 66257            شناسه ملی: 10101112247              سرمایه شرکت :  […]
سپتامبر 9, 2020

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص )

به نام خدا صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص )    شماره ثبت شرکت: 66257  شناسه ملی:10101112247 سرمایه ثبت شده:89616870000 ریال    […]
سپتامبر 9, 2020
آگهی پذیره نویسی و افزایش سرمایه شرکت داروسازان ماد
آگهی پذیره نویسی و افزایش سرمایه شرکت داروسازان ماد به شماره ثبت 66257 و شناسه ملی 101101112247 شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص) با سرمایه ثبت شده […]
سپتامبر 9, 2020
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص )
به نام خدا صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص )    شماره ثبت شرکت: 66257  شناسه ملی:10101112247 سرمایه ثبت شده:89616870000 ریال    […]
فارسی