آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازان ماد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه

شركت داروسازان ماد (سهامي خاص)

ثبت شده به شماره 66257 شناسه ملی 10101112247

 

  بدينوسيله از كليه سهامداران شركت داروسازان ماد (سهامي خاص) دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه که راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1400/04/28  در محل کارخانه شرکت واقع در جاده قدیم تهران- قم ، بعد از پلیس راه حسن آباد،میدان شهدا برگزار می شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه عبارت است از:

  • استماع گزارش هيات مديره
  • استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی
  • بررسي وتصويب تراز نامه و صورتهاي مالي منتهي به پايان اسفند 1399
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • تعيين روزنامه كثيرالانتشار
  • ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي می باشد.

 

                                                                                            هيات مديره شركت داروسازان ماد (سهامي خاص)

فارسی