•  شرکت داروسازان ماد یکی از بزرگترین شرکت های داروسازی بخش خصوصی در ایران است که درسال ۱۳۶۶با مشارکت ۷۰۰ دکتر داروساز فعالیت خود را درحوزه های مختلف تولید و تجارت آغازنموده است.
  • شرکت داروسازان ماد در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار از مجموعه ی ۵۴ هکتار زمین متعلق به شرکت قرار داشته و دفتر مرکزی شرکت  در تهران مستقرمی باشد.
  • علاوه بر ۷۰۰ عضو دارو ساز، ۱۵ شرکت دارو سازی ایرانی نیز دراین شرکت سهامدار می باشند.
  • شرکت داروسازان ماد در فاز اول فعالیت خود اقدام به تولید ۷ محصول دارویی و ۴ ماده ی اولیه نموده و هم اکنون در فاز دوم برنامه توسعه، ساخت کارخانه جدید   API  را در ابعاد گسترده جهت تامین سریع و کامل نیازهای کلیه واحدهای تولیدی وابسته و جدید خود آغار نموده است.


Top