• دارو سازان ماد
  تاسیس ۱۳۶۶

  شرکت داروسازان ماد یکی از بزرگترین شرکت های داروسازی بخش خصوصی در ایران است که .
  درسال ۱۳۶۶با مشارکت ۷۰۰ دکتر داروساز فعالیت خود را درحوزه های مختلف تولید و تجارت آغازنموده است

  درباره ما

 • آنمی
  آنمی یا کم خونی وضیعتی است که در آن

  تعداد یا اندازه گلبول های قرمز و یا مقدار هموگلوبین موجود در خون کاهش می یابد
  در مورد آنمی بیشتر بدانید.

  مجله سلامتی

 • نقش عنصر روی

  عنصر روی نقش فیزیولوژیک مهمی در قسمت های مختلف بدن
  بویژه بافتهایی که سرعت تقسیم سلولی در آن زیاد است مانند سیستم ایمنی و دستگاه گوارش دارد

  درباره روی

Top